Disclaimer

Wist u dat...

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Safety Solutions Consultants BV spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin het Safety Solutions Consultants BV als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan het Safety Solutions Consultants BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Safety Solutions Consultants BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Safety Solutions Consultants BV site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Safety Solutions Consultants BV liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Safety Solutions Consultants BV. Safety Solutions Consultants BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Safety Solutions Consultants BV geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Safety Solutions Consultants BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Safety Solutions Consultants BV vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Safety Solutions Consultants BV en Safety Solutions Consultants BV geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Safety Solutions Consultants BV. Tevens is Safety Solutions Consultants BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Safety Solutions Consultants BV die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Safety Solutions Consultants BV in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

En tevens...
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

® Safety Solutions Consultants 2010