Voorwaarden TR2-software (versie 1.1, 2021)

 

Definities

Eigenaar: Kuiper & Burger Milieumanagement B.V. (hierna K&B), Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN Gouda, Nederland.

Klant: de gebruiker van het Product, die een licentie heeft gekocht of een proeflicentie heeft ontvangen.

Product: TR2 software.

 

Gebruik en doel van het Product

Een (proef)licentie geeft toegang tot het gebruik van het Product.

 

Het Product is bedoeld om te gebruiken voor het analyseren van incidenten of bijna incidenten met de Tripod Bèta incident analyse methode. Het Product kan tevens worden gebruikt voor Vlinderdas (Bowtie) risico-inventarisatie en evaluatie. Het is bedoeld voor (medewerkers of eigenaren van) bedrijven, organisaties, overheden, etc. en is niet bedoeld om gebruikt te worden door particulieren. Om die reden beschouwen we de Klant als een vertegenwoordiger/werknemer van een bedrijf, organisatie of overheid.

 

Systeem eisen voor het gebruik

Het Product is web-based en is toegankelijk en kan gebruikt worden met de volgende webbrowsers: Safari, Chrome, Firefox en Edge. Deze webbrowsers moeten up-to-date zijn en niet op enigerlei wijze beperkt om de functionaliteit van het Product te kunnen garanderen.

 

Beveiliging en Privacy

Verbindingen met de website en het Product gebruiken het HTTPS-SecurityProtocol. Het Product is alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant wordt aangeraden het wachtwoord (periodiek) te wijzigen.

 

Als de Klant het wachtwoord kwijt is geraakt, kan de Klant de Eigenaar per e-mail om een nieuw wachtwoord verzoeken. De Klant is verplicht om het wachtwoord te wijzigen na het inloggen.

 

Alle Klanten moeten, voor het kunnen verkrijgen van een proeflicentie dan wel het kopen van een licentie, een persoonlijk e-mailadres van hun bedrijf opgeven. Een algemeen e-mailadres (zoals info@....) wordt niet geaccepteerd.

 

Alle data worden opgeslagen op een hiervoor bedoelde server in Nederland. Er wordt regelmatig een back-up van de data gemaakt en normale beveiliging wordt toegepast.

 

De Klant wordt geadviseerd geen persoonlijke informatie in het Product in te voeren.

Taal

Het Product gebruikt de Engelse taal. Alle communicatie omtrent het Product wordt in het Nederlands dan wel het Engels gevoerd.

 

Verschil tussen een proeflicentie en een licentie

Een proef-licentie is geldig voor één werknemer/vertegenwoordiger, heeft een duur van vier weken en heeft de volgende beperkingen:

  • Er kunnen geen gegevens geëxporteerd worden uit het Product;
  • Een proeflicentie kan niet verlengd worden.

 

Eigendom van het Product

K&B (de Eigenaar) is eigenaar van het Product inclusief alle bijbehorende rechten.

Niemand mag het Product of delen van het Product verkopen, eigendom claimen, kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins gebruiken op enige andere manier dan waarvoor het Product bedoeld is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

 

Aansprakelijkheid

De Klant kan geen aansprakelijkheid claimen betreffende het gebruik van het Product. De Eigenaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade bij de Klant als gevolg van het gebruik van het Product.

 

De Eigenaar is tevens op geen enkele wijze verantwoordelijk voor informatie die de Klant heeft ingevoerd in het Product.

 

Kopen van een licentie voor het Product

Een licentie wordt verkregen via de wijze zoals beschreven op de website tripodincidentanalyse.nl. Een licentie wordt aangeschaft voor een specifieke periode (standaard is één of drie jaar). Tegelijkertijd kunnen tevens aanvullende diensten worden aangeschaft voor dezelfde periode als voor de licentie geldt. Een bevestiging van aankoop van de licentie en evt. aanvullende diensten wordt per e-mail verstuurd.

 

Betaling

Volledige betaling dient verricht te zijn voordat het Product, en de eventueel aanvullende diensten, gebruikt kan worden.

 

Beëindiging van de licentie en/of de aanvullende diensten

Om de licentie te beëindigen dient twee maanden voor de vernieuwingsdatum een e-mail gestuurd te worden naar tripod@kuiperburger.nl met het verzoek de licentie en/of de aanvullende diensten te beëindigen. Zonder deze opzegging zal de licentie alsmede de eventueel aanvullende diensten automatisch verlengd worden met dezelfde looptijd. Betaling voor de vernieuwde licentie en de eventueel aanvullende diensten moet gedaan worden voor de vernieuwingsdatum. Als betaling niet tijdig(volledig) heeft plaatsgevonden, zal de toegang tot het Product worden gestopt totdat volledig betaald is. Het stopzetten van de toegang tot het Product betekent niet dat geen betaling meer verschuldigd is. Wanneer betaling niet binnen één maand na de vernieuwingsdatum heeft plaatsgevonden, kan de Eigenaar niet meer garanderen dat door de Klant ingevoerde data in het Product behouden blijft.

 

De Klant is, na opzegging van de licentie, verantwoordelijk voor het eventueel exporteren van de door de Klant ingevoerde data in het Product. Hiervoor kunnen de in het Product aanwezige export-functies worden gebruikt. De klant kan, na de vernieuwingsdatum, de Eigenaar verzoeken om de data van de Klant te exporteren en naar de Klant te versturen. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht die afhankelijk zijn van de hoeveelheid exports. De Eigenaar heeft de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant nodig om deze export uit te kunnen voeren en de Klant dient deze dan ook ter beschikking te stellen. De Eigenaar kan niet garanderen dat de data van de Klant nog aanwezig is, wanneer de Klant dit verzoek later dan één maand na de vernieuwingsdatum doet.

 

Bij een proeflicentie kan geen gebruik worden gemaakt van de exportfuncties. Hierdoor is bovenstaande niet van toepassing op een proeflicentie.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.

 

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing. Enig dispuut tussen Klant en Eigenaar dient te worden ingediend bij de Rechtbank Den Haag.

 

Instemming met en wijziging van deze voorwaarden

De Eigenaar heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen bij elke verlenging van de licentie en eventueel aanvullende diensten. Een wijziging van de voorwaarden zal door de Eigenaar worden gecommuniceerd naar de Klant. Door het kopen van een licentie, of het verkrijgen van een proeflicentie, stemt de Klant uitdrukkelijk in met deze voorwaarden.